Vesivek-koncernens Whistleblowing-tjänst

Whistleblowing-funktionen på Vesivek är ett verktyg för att främja öppen, ärlig och transparent verksamhet i vårt företag. Det hjälper oss att upprätthålla och utveckla etiska arbetsmetoder och öka omgivningens förtroende för vår verksamhet.

Observera att kundrespons, reklamationer eller rent företagsrelaterade utvecklingsförfrågningar bör riktas till lämpliga ansvariga personer inom företaget.

Vad kan anmälas?

Alla anställda i Vesivek-koncernen är skyldiga att följa koncernens riktlinjer och gällande lagstiftningen som gäller för bolaget i sitt arbete. Om en person har en stark misstanke om att missbruk förekommer kan han eller hon rapportera detta via anmälan i denna kanal. Anmälan ska alltid göras i god tro.

Anmälan kan lämnas in i bland annat följande fall: mutor, favorisering, missbruk av information, missbruk av företagsförmåner, hot eller påtryckningar, missbruk av (tjänste-)ställning, förbindelser etc.

Vem är tjänsten avsedd för?

Rapporteringskanalen kan användas både av Vesivek-koncernens anställda och externa intressentgrupper. I första hand uppmuntrar vi dig att kontakta någon av cheferna i vår organisation. Om du anser att du inte kan dela din information öppet ger vi dig möjligheten att dela dina bekymmer anonymt via den här kanalen.

Konfidentiell hantering

Anmälan kan göras anonymt. Kanalen produceras av en extern tjänsteleverantör och plattformen är krypterad och lösenordsskyddad. Den anonyma anmälarens identitet är därför fullständigt skyddad. Anmälningarna hanteras konfidentiellt och i enlighet med EU-direktivet av ett team som utses i Vesivek-koncernen. Namnet på den person som lämnat in anmälan publiceras inte och anmälaren får inga konsekvenser av att lämna in en anmälan.

Så här framskrider hanteringen: 

  • Anmälaren får en bekräftelse inom sju (7) dagar från att anmälan lämnats in.​
  • Vi kommer att informera anmälaren om de åtgärder som vidtagits på basis av anmälan inom tre (3) månader.