Vem bär ansvaret för taksäkerheten på ditt hus?

Kostnadsfri takkontroll

Flera arbetsuppgifter kan behöva utföras på tak av tex sotare eller andra serviceföretag. Att arbeta på hög höjd kan vara riskfyllt, men behöver inte vara det. Med rätt taksäkerhet blir en  sådan arbetsplats tryggare så man kan effektivisera insatser och erbjuda en trygg arbetsmiljö.

Vad innebär taksäkerhet?

Det är inte bara själva vistelsen uppe på taket som måste vara säker. En otillräcklig taksäkerhet kan skada människor även på marken. Stora mänger snö som faller obehindrat från ett högt tak kan få förödande konsekvenser och är ofta ett resultat av bristande taksäkerhet.

Omdömen av kunder

Taksäkerhet handlar om att bygga och underhålla ditt tak på ett sätt som eliminerar risken för olyckor samt skyddar byggnaden och dess invånare. Därför finns det idag standarder och regleringar för taksäkerhet.

Så vad krävs då för att ett tak ska klassas som säkert? Vad ska du göra för att öka taksäkerheten? Vem ansvarar för att taket på dit hus fyller kraven för taksäkerhet?

I denna artikel reder vi ut eventuella frågetecken!

Regler och ansvar kring taksäkerhet

I plan- och bygglagen (PBL) samt i Boverkets föreskrifter finns regler gällande taksäkerhet. Taket ska ses som en arbetsplats och vara säkert för både privatpersoner och yrkesmässig verksamhet att vistas på. Personer på marken ska inte utsättas för risker som tex fallande material eller snö.

Idag finns regler som säger att taket ska vara halkfritt samt att det inte ska finnas risk för att råka falla igenom taket när man vistas på det. Utöver detta ska det också finnas tillträdesanordningar och skyddsanordningar.

Vesivek att tänka på vid val av takläggare

Exempel på skyddsanordningar för taksäkerhet

Takstege – Om du vill att sotaren ska ha möjlighet att genomföra sitt arbete kräver gällande regler kring taksäkerhet att det skall finnas en trygg passage till och från skorstenen.  Ofta betyder det minste en takstege och glidskydd för stege är installerat. Takstegen är fäst på taket och gör det säkert för yrkesmän att ta sig upp och ner från ditt tak.

Därutöver kan det i vissa fall krävas en fasadstege för att ta sig upp till taket beroende på hur högt det är från mark till takfot.  Förutom tryggare upp och nedstigning så kan den underlätta vid utrymning om olyckan skulle vara framme.

Snörasskydd – vid vanliga bostadshus är det vanligt att snörasskydd monteras vid entrén för att skydda människor som passerar ut och in från snöras. På byggnader som är lite större, som tex skolor, finns taksäkerhetsregler som säger att snörasskydd måste installeras runt hela byggnaden.

Snörasskyddets utformning anpassas efter behov, tex utefter takets lutning och utformning och ytskikt, var man bor och den generella snömängden som brukar komma under vintern.

Gångbrygga – För att inspektioner eller underhåll ska kunna genomföras krävs det att en gångbrygga är installerad på ditt tak. En takbrygga förenklar och säkrar arbetet på taket avsevärt och är ofta en punkt att fästa livlina i.  Tänk på att det även skall vara tryggt att ta sig till och från takbryggan.

Fästen för livlina – När det kommer till mer omfattande arbeten måste de som arbetar på taket ha möjlighet att använda sig av fallskydd via fallskyddssele och livlina. Därför behöver man någonstans att fästa denna. Förankringsanordningen för fästlinan måste vara placerad så det är möjligt att röra sig över hela taket.  Ofta är det ett nockräcke eller en takbrygga men kan även vara annan typ av öglor eller infästningar.

Villaägarna

Ditt ansvar som husägare

Som husägare har du ansvar över ditt tak och att det är en säker arbetsplats för yrkesmän. Taket måste givetvis också vara säkert för de som bor där.

Bra sätt att säkerställa att du ha ett säkert tak är att:

 • Kontinuerligt inspektera takets skick och se till att anlita takexperter för att utföra underhållsarbete
 • Se till att är utrustat med tex skyddsräcken, arbetsplattformar m.m. för att minimera risken för fallolyckor
 • Ta bort snö och is från ditt tak för att undvika överbelastning
 • Sätta upp markeringar i form av skyltar om du har ställen på ditt tak som har hög fallrisk

Husägarens ansvarsområden kan skilja sig åt beroende på vilken typ av fastighets det är. Vi rekommenderar därför att du tar reda på vilka regler som gäller för just ditt tak.

Inför en takrenovering går vi igenom vad som gäller för just ditt tak så att du skall kunna leva upp till gällande säkerhetskrav!

Vårt ansvar som takläggare och arbetsgivare gällande taksäkerhet

Som arbetsgivare har vi ansvaret för den arbetsmiljö där våra anställda verkar, vilket i vårt fall är uppe på tak! Det finns många säkra sätt att arbeta på tak och  därför lägger vi på Vesivek stor vikt vid att kontinuerligt utveckla vårt säkerhetsarbete. Vi vill vara ett gott föredöme och ligga i framkant i vår bransch när det kommer till taksäkerhet vid takrenovering.

På Vesivek arbetar vi för en säker arbetsmiljö genom att:

 • Genomför en riskbedömning och tar fram en arbetsmiljöplan för varje nytt renoveringsobjekt
 • Utbildar oss inom skyddsutrustning, maskiner, verktyg, arbetsmetoder och säkerhetsföreskrifter
 • Löpande uppdaterar den säkerhetsutrustning som arbetet kräver
 • Organiserar arbetet på ett säkerhetsfrämjande sätt
 • Kontinuerligt följa upp vårt säkerhetsarbetet genom att utföra egna inspektioner, samt att utvärderar och reviderar säkerhetsarbetet
 • Är lyhörda och har en nära kommunikation mellan arbetslag och ledning så att vi kan ta snabba beslut om förbättringsåtgärder
 • I samarbete med myndigheterna säkerställer att vi följer lokal arbetsmiljölagstiftning

Takpannor

Tydliga arbetsrutiner skapar hög säkerhet för alla

Utöver att följa regler och rekommendationer så arbetar vi på Vesivek med inarbetade rutiner och tydliga roller för våra takexperter. Vid ett takbyte vet samtliga i våra arbetslag sina respektive uppgifter och teamets gemensamma mål. Det gör att vi kan utföra renovering på ditt tak och samtidigt ha en säker arbetsplats för vår personal.

Under en takrenovering ser vi till att arbetet kan ske säkert och vi lever upp till de säkerhetsregler som gäller.  Men kom ihåg att du som fastighetsägare ansvarar för att taket fortsatt lever upp till säkerhetskraven över tid.

För optimal taksäkerhet: Resurser och kunskap

Sammanfattningsvis krävs två huvudkomponenter för att ditt tak ska vara säkert att vistas både på och under. Det är resurser och gedigna kunskaper. Vi besitter båda.

 

 

Takbyte